Március 15-e jelentősége a magyar történelemben – The Importance of March 15th in Hungarian History

  1. Március 15-e a magyar történelemben (magyarul)
    1. Mikszáth Kálmán: A nagy nap (részlet)…
    2. Március 15 magyar nemzeti ünnep
  2. March 15th In Hungarian History (in English)
    1. Kálmán Mikszáth: The Great Day (excerpt)
    2. March 15th Is Hungary’s National Holiday

Március 15-e a magyar történelemben (magyarul)

Március 15-e óriási jelentőséggel bír az újabb kori magyar történelemben, ezért is lett nemzeti ünnepünk 1990-től. Érdekessége, legalábbis külső szemmel az, hogy nem egy forradalom sikerének emlékét ünnepeljük ezen a napon, hiszen végül az 1848-as forradalmat leverték. 

A magyar szabadságharc és forradalom kezdetét ünnepeljük március 15-én. Bár egy eseményhez kötődik a nap, mi nem egy harc győzelmét ünnepeljük, hanem a magyar kultúrát, a magyar nyelvet, aminek megvédéséért küzdött a nemzet.

A magyar szellemet ünnepeljük, azt a szellemet ami a végsőkig kitart. Ez a magyar szellem késztette a forradalmárokat arra, hogy utolsó leheletükig harcoljanak, a kultúránkért, az anyanyelvünkért. 

Ugyanakkor ennek a napnak, ennek a korszaknak köszönhetjük himnuszunk keletkezését, azt, hogy az ország hivatalos nyelve latin helyett magyar lett, a magyar zászló színeit, sőt, meg azt is, hogy Magyarország fővárosa Budapest. 

Az 1848-as szabadságharc sok mindent elért kulturális téren, mégha a harc mezején megbukott is. A forradalom után a magyarok hangot nyertek a politikában, de ami fontosabb, az anyanyelvüket és kultúrájukat nyíltabban használták. A forradalom, Magyarország újkori történelmének egyik legfontosabb eseménye, a modern magyar kultúra és nemzeti identitás jelentős sarokköve.

De pontosan mi is történt ezen a napon? Mikszáth Kálmán A nagy nap című írásából idézek: 

Mikszáth Kálmán: A nagy nap (részlet)…

Jókai felállt és felolvasta pár bevezető szóval, hogy “mit kíván a magyar nemzet?” 

“Valami villanyos melegség állta el akkor minden tagomat – írja ő maga – érzém, hogy végzetes szó az, amihez kezdek, de el voltam rá szánva, ha áldozatul esem is.” 

Utána Petőfi olvasta el a Nemzeti dalt. Ekkorra már mind odagyűltek a vásárosok is, s a dal refrénjét utánazúgták ők is: “Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk!”

(…)

Petőfi vezetése alatt Jókai, Vasvári, Degré és Irinyi behatoltak a nyomdába, mint a nép küldöttei. 

Az ajtó nyitva volt. Könnyen bemehettek. Landerer Lajos a nyomdahelyiség ajtajában várta őket. 

– Azért jöttünk – fordult Petőfi Landererhez -, hogy e két kéziratot kinyomtassuk. 

Landerer megnézte a kéziratokat. 

– Lehetetlen – felelte szárazon -, nincs rajta a cenzor engedélye. 

A nép küldöttei zavartan néztek össze. Landerer odasúgja Irinyinek: 

– Foglaljanak le egy sajtógépet!

Egy géphez lépett most Irinyi: 

– E sajtót a nép nevében lefoglaljuk és követeljük kéziratunk kinyomtatását.

– Az erőszaknak nem állhatok ellent – felelte Landerer ünnepélyesen és megparncsolta szedőinek, hogy munkába fogjanak. 

A kéziratokat apró darabokra metélték, hogy minél gyorsabban kiszedhessék, addig a nép türelmesen várt és ázott odakünn, anélkül, hogy esernyőjét használta volna. 

Végre ki volt szedve a kézirat, betették a gépbe, s Petőfi, Jókai tették az első mozdulatot a gépen, hogy mintegy jelképileg a maguk munkájának vállalják az előállítás tényét is. Irinyi azon nedvesen kikapta a gép hengerei közül az első példányt s rohant vele a néphez, ki az utcára. 

Egyik kezében óráját tartva, másikban a nyomtatványt lobogtatva messze dörgő hangon kiáltá: 

– Március tizenötödike délelőtt féltizenkettőre nagy időszak köszöntött be a magyarok történetében. Íme itt van a sajtószabadság első példánya, a nép hatalmának első műve. Akármi szabadsága fog is lenni egykor a magyarnak, az a dicsőség mindig megmarad, hogy a legnevezetesebbet, a sajtószabadságot magunk vívtuk ki.

Március 15 magyar nemzeti ünnep

Március 15. az 1848–49-es polgári forradalom és szabadságharc kezdete és egyben a modern parlamentáris Magyarország megszületésének napja is. 1989-től munkaszüneti nap, 1990 óta hivatalos nemzeti ünnep. 

Március 15. a magyar sajtó napja is annak emlékére, hogy 1848-ban ezen a napon nyomtatták ki a magyar sajtó első szabad termékeit.

March 15th In Hungarian History (in English)

March 15th is an important day in the modern history of Hungary, which is why it is our National Holiday. What is interesting, at least from an external point of view, is that we are not celebrating the success of a revolution on this day, since the 1848 revolution was defeated in the end.

We celebrate the beginning of the Hungarian Revolution of 1848/49. Although the day is linked to an event, we are not celebrating the victory of a battle, but Hungarian culture and language the nation fought to protect.

We celebrate the Hungarian spirit, the spirit that endures to the end, the spirit that made the revolutionaries fight for our culture and our mother tongue to their last breath.

We owe our National Anthem to this era, that Hungary’s official language is Hungarian, the colors of the Hungarian flag, and even the fact that the nation’s capital is Budapest. 

The Hungarian Revolution of 1848 achieved a lot in the cultural field, even if it failed on the battlefield. After the revolution, Hungarians gained a voice in politics, and they started using their mother tongue and culture more openly. The revolution is one of the most important events in Hungary’s modern history, a significant cornerstone of modern Hungarian culture and national identity.

But what really happened on this day? I am translating an excerpt of The Great Day by Kálmán Mikszáth:

Kálmán Mikszáth: The Great Day (excerpt)

Jókai stood up and, after a few introductory words, read “What does the Hungarian nation want?” (…)

Afterwards, Petőfi read the National Song. By this time, the people had all gathered, and they also yelled the refrain of the song: “We vow that we will be slaves no longer!” (…)

Under Petőfi’s leadership, Jókai, Vasvári, Degré and Irinyi entered the printing house as representatives of the people. (…)

Finally, the manuscript was picked, put into the machine, and Petőfi and Jókai made the first move on the machine, symbolically accepting the fact of production as their own work. While still wet, Irinyi grabbed the first copy from the machine’s cylinders and ran with it to the people and out into the street.

Holding his watch in one hand and waving the paper in the other, he called out in a booming voice,

“At 12:30 in the morning on the fifteenth of March, a glorious period in the history of Hungarians began. Here is the first piece that represents the freedom of the press, the first work of the power of the people. Whatever freedom Hungarians will one day have, the glory will always remain that we won the most famous one, the freedom of the press, ourselves.

March 15th Is Hungary’s National Holiday

March 15th celebrates the beginning of the Hungarian Revolution of 1848/49 and also marks the birth of modern parliamentary Hungary. It has been a public holiday since 1989, and an official national holiday since 1990.

March 15th is also Hungarian Press Day in memory of the fact that on this day in 1848, they printed the first free products of the Hungarian press.

Published by

E. Réka Fromm

A Hungarian native from Transylvania, Réka Fromm is the language instructor for adults at the HCA Phoenix. She is teaching Hungarian as a foreign language for English-speaking adults, leading small groups of beginner through intermediate classes through Zoom. A Phoenix resident for almost three decades, she is also a travel writer and occasional translator.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s